Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Triar

Occident des de Xina

És analògic

Escòcia

Irlanda

La trampa de l'ecologia?

Negociar

La independència

S'aproxima el final?