Ajuda per a l'usuari verificat

verificats

Sigues un usuari verificat per comentar i seguir notícies

Per què verificar-se?

 • Per augmentar la qualitat del conjunt dels comentaris.
 • Perquè amb el nou sistema de registre volem minimitzar la suplantació d’altres identitats.
 • Mostrem el nom d’usuari i població a la signatura per ser més transparents i per tenir comentaris fets amb responsabilitat.
 • Per gaudir dels avantatges de ser un lector verificat

Com puc fer-ho?

Avantatges

 • Podràs fer comentaris a les notícies (limitat a 5 notícies al mes).
 • Apareixeràs com a usuari verificat.
 • Disposaràs de la llista de notícies comentades.
 • Podràs rebre avisos al correu electrònic quan es comenti una notícia.
 • Podràs desar notícies al teu compte.

Per què pagar 1 euro?

 • Amb el pagament d'1 euro millorem la seguretat associant el registre d'usuari a una transacció bancària.
 • Els nostres subscriptors ja estan verificats. Només ens cal que associïn l'usuari a un contracte de subscripció.